Bùi Thế Giới
 • Bùi Thế Giới
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 02553718786; 0984162345
 • buithegioi@gmail.com
Nguyễn Đỡ
 • Nguyễn Đỡ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • nguyendodtnt@gmail.com
Nguyễn Văn Linh
 • Nguyễn Văn Linh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • nguyenvanlinh20@gmail.com
 • Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng: 01/10/2022
Nguyễn Trà
 • Nguyễn Trà
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0913312786
 • ntra@quangngai.edu.vn