Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1591/SGDDT-VP 30/11/2020 Công văn, Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành đầu năm học 2020-2021, chuyển giao hệ thống Cổng Trang tin điện tử liên thông ngành giáo dục
1590/SGDĐT-CTTT 30/11/2020 Công văn, Viết tin, bài tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi
1582/SGDĐT-TCCB 26/11/2020 Công văn, Bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ QLGD năm 2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017