Mẫu Bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Mẫu Bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Lượt xem:

CB chủ chốt, CB đảng viên đăng ký cam kết theo mẫu này ...
Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Lượt xem:

Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng,... ...