Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Lượt xem:

Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng,... ...