Danh sách tài khoản học sinh học để tham gia học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh truy cập địa chỉ: k12online.vn

Học sinh sử dụng tài khoản nhà trường đã cung cấp

Tên đăng nhập theo danh sách đính kèm, pass mặc định: Demo@123. Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên yều cầu học sinh phải đổi mật khẩu (phải ghi nhớ mật khẩu để đăng nhập học trực tuyến).

Lớp 10A2:

Lớp 10A3:

Lớp 10A4:

Lớp 11B1:

Lớp 11B2:

Lớp 11B3:

Lớp 11B4:

Lớp 11B5:

Lớp 12C1:

Lớp 12C2:

Lớp 12C3:

Lớp 12C4:

Lớp 12C5:

Lớp 12C6: