TKB số 17 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 28/12/2020)

TKB số 17 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 28/12/2020)

Lượt xem:

...
Công văn 1712/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá định kỳ năm học 2020-2021

Công văn 1712/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá định kỳ năm học 2020-2021

Lượt xem:

1. Công văn 2. Phụ lục báo cáo kèm theo ...
TKB số 16 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 21/12/2020)

TKB số 16 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 21/12/2020)

Lượt xem:

...
QĐ thành lập Ban kiểm tra hồ sơ GV lần 2 năm học 2020-2021

QĐ thành lập Ban kiểm tra hồ sơ GV lần 2 năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Lượt xem:

Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng,... ...
TKB số 15 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 14/12/2020)

TKB số 15 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 14/12/2020)

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 12 năm học 2020 – 2021

Kế hoạch tháng 12 năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
TKB số 14 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 07/12/2020)

TKB số 14 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 07/12/2020)

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »